Twój e-mail

Miejscowość

Numer Telefonu

Powierzchnia działki w m2

Numer działki

Dodaj plik/zdjęcie

Treść wiadomości

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

DARMOWA WYCENA

Skontaktuj się z nami

e-mail: wycinka@wycinka-slask24.pl

 

668 334 987

                        PILAR - wycinka drzew - mulczer leśny

Wniosek wycinka drzew Zabrze


 

Wniosek wycinka drzew Zabrze

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Zabrzu


Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie
więcej informacji w karcie SEKAP :
-
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 


 

1. Co powinienem wiedzieć?


 

Uzyskanie zezwolenia prezydenta miasta na usunięcie drzew i  krzewów nie jest wymagane, w przypadku:

 1. drzew i krzewów owocowych (np. gat. jabłoń domowa, orzech włoski, leszczyna pospolita), z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

 2. drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach,

 3. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,

 4. drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze,

 5. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

 6. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty,

 7. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne, urządzona pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,

 8. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klono -listnego

  2. 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew


 

2. Kto może załatwić sprawę?

 

Posiadacze nieruchomości, na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy lub upoważniona przez niego osoba.

 


 

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 

Termin załatwienia sprawy – zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 


 

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 

 1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

   

Do wypełnionego formularza wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy dołączyć:


 

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego

   

 2. Oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji ozamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

   

 3. Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

   

  - Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) wówczas, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, ani jego użytkownikiem wieczystym.
  W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości do wniosku dołącza się oświadczenie o udostępnianiu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie, drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

   

 1. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem wpłaty w kwocie 17 zł (wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tut.  Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Wykaz pozostałych zwolnień z opłaty skarbowej do pobrania na stronie internetowej Opłata skarbowa  -> Szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej.

 2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

 3. Projekt planu:

  a) nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochronny środowiska lub

  b) przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

 4. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięcia dla którego wymagane jest uzyskanie zgodnie z ustawą 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcia.

 5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 – jeżeli zostało wydane.

 6. Dokumentacja fotograficzna drzew lub krzewów.


 


 

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


 

Za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z ust. 44 pkt 2 ppkt 6 części III załącznika do ustawy z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015, poz. 783, ze zm.).

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu, w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok.

Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

 2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

 4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.,

 5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

 6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

 7. drzew, których obwód pnia mierzy na wysokości mierzony 130 cm nie przekracza:

  1. 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klono-listnego

  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
   - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,

 

 1. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,

 2. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi na terenach zieleni,

 3. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

 4. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

 5. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

 6. z grobli stawów rybnych;

 7. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 8. drzew lub krzewów usuwanych z terenów poligonów lub placów ćwiczeń służących obronności państwa.W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu
opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

 

Krok 1

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres urzędu.


 

Krok 2

Odbiór zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić przez wysyłkę lub u osoby prowadzącej sprawę.

 


 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 

Numery kontaktowe podane są w dziale referatu ochrony środowiska

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

 

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą.

 

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
 

 


 

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 (art. 83—88 w/w ustawy).

 


 

10. Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

 

11. Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta (art.127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 KPA).

 

 

WYCINKA DRZEW Gdzie dojeżdżamy- ZABRZE

 

 

Logo Firmy
20 listopada 2016
Wycinka drzew