Forest Wycinka drzew

 

Skontaktuj się z nami

e-mail : wycinka@wycinka-slask24.pl

tel. 577 144 401

Zakrzaczenia przed usługą mulczowania

 

Zakrzaczenia po usłudze mulczowania terenu

 

Samosiewy przed usługą mulczowania terenu

 

Samosiewy po usłudze mulczowanie terenu

 

Młodnik brzozowy przed usługą mulczowania

 

Młodnik brzozowy po usłudze mulczowania terenu

 

Wniosek wycinka drzew Zabrze


 

Wniosek wycinka drzew Zabrze

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Zabrzu


Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie
więcej informacji w karcie SEKAP :
-
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 


 

1. Co powinienem wiedzieć?


 

Uzyskanie zezwolenia prezydenta miasta na usunięcie drzew i  krzewów nie jest wymagane, w przypadku:

 1. drzew i krzewów owocowych (np. gat. jabłoń domowa, orzech włoski, leszczyna pospolita), z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

 2. drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach,

 3. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,

 4. drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze,

 5. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

 6. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty,

 7. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne, urządzona pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,

 8. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klono -listnego

  2. 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew


 

2. Kto może załatwić sprawę?

 

Posiadacze nieruchomości, na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy lub upoważniona przez niego osoba.

 


 

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 

Termin załatwienia sprawy – zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 


 

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 

 1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

   

Do wypełnionego formularza wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy dołączyć:


 

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego

   

 2. Oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji ozamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

   

 3. Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

   

  - Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) wówczas, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, ani jego użytkownikiem wieczystym.
  W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości do wniosku dołącza się oświadczenie o udostępnianiu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie, drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

   

 1. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem wpłaty w kwocie 17 zł (wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tut.  Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Wykaz pozostałych zwolnień z opłaty skarbowej do pobrania na stronie internetowej Opłata skarbowa  -> Szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej.

 2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

 3. Projekt planu:

  a) nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochronny środowiska lub

  b) przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

 4. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięcia dla którego wymagane jest uzyskanie zgodnie z ustawą 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcia.

 5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 – jeżeli zostało wydane.

 6. Dokumentacja fotograficzna drzew lub krzewów.


 


 

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


 

Za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z ust. 44 pkt 2 ppkt 6 części III załącznika do ustawy z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015, poz. 783, ze zm.).

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu, w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok.

Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

 2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

 4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.,

 5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

 6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

 7. drzew, których obwód pnia mierzy na wysokości mierzony 130 cm nie przekracza:

  1. 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klono-listnego

  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
   - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,

 

 1. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,

 2. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi na terenach zieleni,

 3. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

 4. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

 5. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

 6. z grobli stawów rybnych;

 7. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 8. drzew lub krzewów usuwanych z terenów poligonów lub placów ćwiczeń służących obronności państwa.W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu
opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

 

Krok 1

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres urzędu.


 

Krok 2

Odbiór zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić przez wysyłkę lub u osoby prowadzącej sprawę.

 


 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 

Numery kontaktowe podane są w dziale referatu ochrony środowiska

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

 

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą.

 

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
 

 


 

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 (art. 83—88 w/w ustawy).

 


 

10. Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

 

11. Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta (art.127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 KPA).

 

 

WYCINKA DRZEW Gdzie dojeżdżamy- ZABRZE

 

 

Logo Firmy
20 listopada 2016
Wycinka drzew
Twój e-mail
Treść wiadomości
Numer Telefonu
Dodaj plik/zdjęcie
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

DARMOWA WYCENA

Skontaktuj się z nami

e-mail: wycinka@wycinka-slask24.pl

Tel: 577 144 401