Twój e-mail

Miejscowość

Numer Telefonu

Powierzchnia działki w m2

Numer działki

Dodaj plik/zdjęcie

Treść wiadomości

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

DARMOWA WYCENA

Skontaktuj się z nami

e-mail: wycinka@wycinka-slask24.pl

 

668 334 987

                        PILAR - wycinka drzew - mulczer leśny

Wniosek wycinka drzew Wyszogród

 

Wniosek wycinka drzew Wyszogród

 

 

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


logo systemu sekap.plUsługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie
więcej informacji w karcie SEKAP :
- Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 

1. Co powinienem wiedzieć?

 

Uzyskanie zezwolenia prezydenta miasta na usunięcie drzew i  krzewów nie jest wymagane, w przypadku:

 1. drzew i krzewów owocowych (np. gat. jabłoń domowa, orzech włoski, leszczyna pospolita), z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 2. drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach,
 3. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
 4. drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze,
 5. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 6. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty,
 7. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne, urządzona pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 8. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  2. 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 

2. Kto może załatwić sprawę?

 

Posiadacze nieruchomości, na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy lub upoważniona przez niego osoba.

 

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 

Termin załatwienia sprawy – zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 

 1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 

Do wypełnionego formularza wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy dołączyć:

 

 

 

- Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) wówczas, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, ani jego użytkownikiem wieczystym.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości do wniosku dołącza się oświadczenie o udostępnianiu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie, drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

 

 1. Oświadczenie oposiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego

 2. Oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji ozamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 3. Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 4.  

 

 1. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem wpłaty w kwocie 17 zł (wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tut. Urzędu nr: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Wykaz pozostałych zwolnień z opłaty skarbowej do pobrania na stronie internetowej Opłata skarbowa  -> Szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej.
 2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 3. Projekt planu:

  a) nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochronny środowiska lub

  b) przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 4. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięcia dla którego wymagane jest uzyskanie zgodnie z ustawą 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcia.
 5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 – jeżeli zostało wydane.
 6. Dokumentacja fotograficzna drzew lub krzewów.

 

 

 

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 

Za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z ust. 44 pkt 2 ppkt 6 części III załącznika do ustawy z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015, poz. 783, ze zm.).

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu, w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok.

Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.,
 5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
 7. drzew, których obwód pnia mierzy na wysokości mierzony 130 cm nie przekracza:
  1. 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
   - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,

 

 1. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,
 2. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi na terenach zieleni,
 3. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 4. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 5. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 6. z grobli stawów rybnych;
 7. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
 8. drzew lub krzewów usuwanych z terenów poligonów lub placów ćwiczeń służących obronności państwa.


W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

 

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

 

 
Krok 1

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres urzędu.

 
Krok 2

Odbiór zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić przez wysyłkę lub u osoby prowadzącej sprawę.

 

 

 

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

 

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą.
 
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 (art. 83—88 w/w ustawy).

 

10. Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.
 

 

11. Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice (art.127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 KPA).


 

Witam , oferujemy darmową wycenę wycinki drzew napisz do Nas lub zadzwoń dokonamy wyceny za darmo od ręki i będą Państwo mogli porównać Nas z konkurencją .

Nasza firma oferuje wycinki drzew metodą alpinistyczną , oraz przy pomocy podnośnika koszowego.Wykonujemy usługi
 

- wycinka tradycyjna
-
wycinka drzew trudnych
- wycinka z wykorzystaniem podnośników koszykowych
-
ścinka sekcyjna z zastosowaniem technik alpinistycznych

- wycinka drzew metodą alpinistyczną

- skracanie drzew

- przycinka drzew

- rozdrabnianie gałęzi

- frezowanie pni drzew

- odkupienie drewna po wycince

- przygotowanie terenu pod inwestycje

- koszenie trawy

- usługi leśne

- wycinka drzew pod inwestycje

- odśnieżanie dachów

- wynajem pilarki spalinowej z operatorem

- sprzedaż drewna , drewno kominkowe , drewno opałowe


 


 

Technika alpinistyczna pozwala na wycinkę drzew w miejscach o utrudnionym dostępie, gdzie nie można wykorzystać podnośników. Doskonale sprawdza się w parkach, na cmentarzach, przy liniach energetycznych oraz małych ogrodach.


 

Wykonujemy wycinki drzew trudnych metodą alpinistyczną i tradycyjną na terenie województwa Śląskiego

, oferujemy niskie ceny i profesjonalną realizację zapraszamy do zerknięcia na wycinka drzew cennik . W Naszej ofercie mogą Państwo odszukać wszystkie usługi związane z obsługą terenów zielonych i opieką nad ogrodami.

Możemy rozliczyć wartość drewna wyciętego i obniżyć koszt wycinki, w niektórych przypadkach dopłacamy klientowi .

 

Posiadamy odpowiedni sprzęt :

Posiadamy potencjał kadrowy :

 • Pracownicy z uprawnieniami Pilarz – Drwal 10 osób

 • Pracownicy wysokościowi Pilarz – Alpinista 7 osób

 • Kierownik prac wycinkowych - 2 osoby


 

Nasza firma wykonała wiele specjalistycznych i złożonych projektów polegających na alpinistycznej wycince drzew w miejscach trudno dostępnych takich jak :

 • Cmentarze

 • Parki

 • Drzewa do których nie można dojechać zwyżką

 • Linia energetyczna


 

Nasza firma oferuje niską cenę w porównaniu do konkurencji i szybkość realizacji zlecenia , w większości przypadków realizacja zlecenie odbywa się do 24-godzin.


 

Dobra cena – oferujemy wycinkę za drzewo , w rozliczeniu możemy zabrać drewno co pozwoli zmniejszyć koszty wycinki , oraz zaoszczędzić pieniądze wydane na wycinkę.


 

ZREALIZOWANE ZLECENIA WYCINKI DRZEW :


 

 • Zamówienie sektorowe dla Tauron Dystrybucja ,, Wycinka drzew i krzewów w pasie linii energetycznych SN ( Średniego napięcia ) na kwotę 6 500 000 zł

 • Usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Rybnik polegające na pozyskaniu i zrywce drewna , oraz gospodarkę leśną na kwotę 1 256 000 zł

 • Wycinka drzew i krzewów w pasie linii Nn ( niskie napięcie ) na terenie Tauron Dystrybucja S.A. oddział Kędzierzyn - Koźle na kwotę 115 000 zł

 • Wycinka 115 drzew metodą Alpinistyczną dla kopalni Rydułtowy - Anna drzewa znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznej zasilającej szyby kopalni wartość zlecenia 85 700 zł

 • Nasadzenia drzew i krzewów wraz z zabezpieczeniem upraw inaczej emaliowanie na terenie całego Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na kwotę 165 000 zł

 • Wycinka drzew pod inwestycję na terenie Hałdy węglowej dla Kopalni Murcki Staszic w pobliżu Katowic na łączną kwotę 186 000 zł


 

UPRAWNIENIA :


 

 • ENERGETYCZNE uprawnienia bez ograniczeń napięć E i D ( Dozór )

 • PILARZ DRWAL uprawnienia na wszystkie urządzenia spalinowe wyposażone w łańcuch tnący , oraz kosy spalinowe bez ograniczeń mocy

 • UPRAWA UPRAW LEŚNYCH uprawnienia pozwalające prowadzić pracę z zakresu gospodarki leśnej , sadzenie drzew , koszenie upraw , grodzenie , zabezpieczanie przed zwierzyną

 • Aspekty prawne z zakresu wycinki drzew w pasie linii energetycznych


 

CENNIK WYCINKI DRZEW :


 

 • Wycinka drzew metodą tradycyjną od 40 zł – 150 zł

 • Wycinka drzew metodą Alpinistyczną od 150 zł – 400 zł ( dopłaty przy utrudnieniach )

 • Sprzątanie gałęzi 30 zł za metr przestrzenny gałęzi

 • Wycinka za drzewo wykonujemy wycinkę rozliczając wartość drewna

 •  

 

Wycinka drzew Śląskie - gdzie dojeżdżamy

Logo Firmy
20 listopada 2016
Wycinka drzew