Forest Wycinka drzew

 

Skontaktuj się z nami

e-mail : wycinka@wycinka-slask24.pl

tel. 577 144 401

Zakrzaczenia przed usługą mulczowania

 

Zakrzaczenia po usłudze mulczowania terenu

 

Samosiewy przed usługą mulczowania terenu

 

Samosiewy po usłudze mulczowanie terenu

 

Młodnik brzozowy przed usługą mulczowania

 

Młodnik brzozowy po usłudze mulczowania terenu

 

Wniosek wycinka drzew Wyszogród

 

Wniosek wycinka drzew Wyszogród

 

 

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


logo systemu sekap.plUsługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie
więcej informacji w karcie SEKAP :
- Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 

1. Co powinienem wiedzieć?

 

Uzyskanie zezwolenia prezydenta miasta na usunięcie drzew i  krzewów nie jest wymagane, w przypadku:

 1. drzew i krzewów owocowych (np. gat. jabłoń domowa, orzech włoski, leszczyna pospolita), z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 2. drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach,
 3. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
 4. drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze,
 5. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 6. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty,
 7. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne, urządzona pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 8. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  2. 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 

2. Kto może załatwić sprawę?

 

Posiadacze nieruchomości, na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy lub upoważniona przez niego osoba.

 

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 

Termin załatwienia sprawy – zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 

 1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 

Do wypełnionego formularza wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy dołączyć:

 

 

 

- Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) wówczas, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, ani jego użytkownikiem wieczystym.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości do wniosku dołącza się oświadczenie o udostępnianiu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie, drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

 

 1. Oświadczenie oposiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego

 2. Oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji ozamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 3. Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 4.  

 

 1. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem wpłaty w kwocie 17 zł (wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tut. Urzędu nr: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Wykaz pozostałych zwolnień z opłaty skarbowej do pobrania na stronie internetowej Opłata skarbowa  -> Szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej.
 2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 3. Projekt planu:

  a) nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochronny środowiska lub

  b) przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 4. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięcia dla którego wymagane jest uzyskanie zgodnie z ustawą 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcia.
 5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 – jeżeli zostało wydane.
 6. Dokumentacja fotograficzna drzew lub krzewów.

 

 

 

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 

Za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z ust. 44 pkt 2 ppkt 6 części III załącznika do ustawy z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015, poz. 783, ze zm.).

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu, w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok.

Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.,
 5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
 7. drzew, których obwód pnia mierzy na wysokości mierzony 130 cm nie przekracza:
  1. 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
   - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,

 

 1. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu,
 2. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi na terenach zieleni,
 3. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 4. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 5. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 6. z grobli stawów rybnych;
 7. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
 8. drzew lub krzewów usuwanych z terenów poligonów lub placów ćwiczeń służących obronności państwa.


W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

 

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

 

 
Krok 1

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres urzędu.

 
Krok 2

Odbiór zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić przez wysyłkę lub u osoby prowadzącej sprawę.

 

 

 

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

 

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą.
 
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 (art. 83—88 w/w ustawy).

 

10. Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.
 

 

11. Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice (art.127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 KPA).


 

Witam , oferujemy darmową wycenę wycinki drzew napisz do Nas lub zadzwoń dokonamy wyceny za darmo od ręki i będą Państwo mogli porównać Nas z konkurencją .

Nasza firma oferuje wycinki drzew metodą alpinistyczną , oraz przy pomocy podnośnika koszowego.Wykonujemy usługi
 

- wycinka tradycyjna
-
wycinka drzew trudnych
- wycinka z wykorzystaniem podnośników koszykowych
-
ścinka sekcyjna z zastosowaniem technik alpinistycznych

- wycinka drzew metodą alpinistyczną

- skracanie drzew

- przycinka drzew

- rozdrabnianie gałęzi

- frezowanie pni drzew

- odkupienie drewna po wycince

- przygotowanie terenu pod inwestycje

- koszenie trawy

- usługi leśne

- wycinka drzew pod inwestycje

- odśnieżanie dachów

- wynajem pilarki spalinowej z operatorem

- sprzedaż drewna , drewno kominkowe , drewno opałowe


 


 

Technika alpinistyczna pozwala na wycinkę drzew w miejscach o utrudnionym dostępie, gdzie nie można wykorzystać podnośników. Doskonale sprawdza się w parkach, na cmentarzach, przy liniach energetycznych oraz małych ogrodach.


 

Wykonujemy wycinki drzew trudnych metodą alpinistyczną i tradycyjną na terenie województwa Śląskiego

, oferujemy niskie ceny i profesjonalną realizację zapraszamy do zerknięcia na wycinka drzew cennik . W Naszej ofercie mogą Państwo odszukać wszystkie usługi związane z obsługą terenów zielonych i opieką nad ogrodami.

Możemy rozliczyć wartość drewna wyciętego i obniżyć koszt wycinki, w niektórych przypadkach dopłacamy klientowi .

 

Posiadamy odpowiedni sprzęt :

Posiadamy potencjał kadrowy :

 • Pracownicy z uprawnieniami Pilarz – Drwal 10 osób

 • Pracownicy wysokościowi Pilarz – Alpinista 7 osób

 • Kierownik prac wycinkowych - 2 osoby


 

Nasza firma wykonała wiele specjalistycznych i złożonych projektów polegających na alpinistycznej wycince drzew w miejscach trudno dostępnych takich jak :

 • Cmentarze

 • Parki

 • Drzewa do których nie można dojechać zwyżką

 • Linia energetyczna


 

Nasza firma oferuje niską cenę w porównaniu do konkurencji i szybkość realizacji zlecenia , w większości przypadków realizacja zlecenie odbywa się do 24-godzin.


 

Dobra cena – oferujemy wycinkę za drzewo , w rozliczeniu możemy zabrać drewno co pozwoli zmniejszyć koszty wycinki , oraz zaoszczędzić pieniądze wydane na wycinkę.


 

ZREALIZOWANE ZLECENIA WYCINKI DRZEW :


 

 • Zamówienie sektorowe dla Tauron Dystrybucja ,, Wycinka drzew i krzewów w pasie linii energetycznych SN ( Średniego napięcia ) na kwotę 6 500 000 zł

 • Usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Rybnik polegające na pozyskaniu i zrywce drewna , oraz gospodarkę leśną na kwotę 1 256 000 zł

 • Wycinka drzew i krzewów w pasie linii Nn ( niskie napięcie ) na terenie Tauron Dystrybucja S.A. oddział Kędzierzyn - Koźle na kwotę 115 000 zł

 • Wycinka 115 drzew metodą Alpinistyczną dla kopalni Rydułtowy - Anna drzewa znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznej zasilającej szyby kopalni wartość zlecenia 85 700 zł

 • Nasadzenia drzew i krzewów wraz z zabezpieczeniem upraw inaczej emaliowanie na terenie całego Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na kwotę 165 000 zł

 • Wycinka drzew pod inwestycję na terenie Hałdy węglowej dla Kopalni Murcki Staszic w pobliżu Katowic na łączną kwotę 186 000 zł


 

UPRAWNIENIA :


 

 • ENERGETYCZNE uprawnienia bez ograniczeń napięć E i D ( Dozór )

 • PILARZ DRWAL uprawnienia na wszystkie urządzenia spalinowe wyposażone w łańcuch tnący , oraz kosy spalinowe bez ograniczeń mocy

 • UPRAWA UPRAW LEŚNYCH uprawnienia pozwalające prowadzić pracę z zakresu gospodarki leśnej , sadzenie drzew , koszenie upraw , grodzenie , zabezpieczanie przed zwierzyną

 • Aspekty prawne z zakresu wycinki drzew w pasie linii energetycznych


 

CENNIK WYCINKI DRZEW :


 

 • Wycinka drzew metodą tradycyjną od 40 zł – 150 zł

 • Wycinka drzew metodą Alpinistyczną od 150 zł – 400 zł ( dopłaty przy utrudnieniach )

 • Sprzątanie gałęzi 30 zł za metr przestrzenny gałęzi

 • Wycinka za drzewo wykonujemy wycinkę rozliczając wartość drewna

 •  

 

Wycinka drzew Śląskie - gdzie dojeżdżamy

Logo Firmy
20 listopada 2016
Wycinka drzew
Twój e-mail
Treść wiadomości
Numer Telefonu
Dodaj plik/zdjęcie
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

DARMOWA WYCENA

Skontaktuj się z nami

e-mail: wycinka@wycinka-slask24.pl

Tel: 577 144 401